planmeca logo Nejspolehlivější dodavatel v ČR

Zpracování osobních údajů

Respektujeme soukromí každého, kdo využívá naše služby. Proto bychom vás rádi informovali, jakým způsobem osobní údaje používáme. Doporučujeme si tyto zásady přečíst, abyste věděli, co čekat a jak reagovat.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů společností Fischer Dental s.r.o., se sídlem Liberec - Liberec VI-Rochlice, Na Žižkově 634/66, PSČ 460 06, IČ 25480821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 20098 (dále také jen "Fischer Dental s.r.o."), která chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to za těchto podmínek:

Osobní údaje

 • Správce je oprávněn za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení zpracovávat osobní údaje subjektů údajů poskytnutých fyzickou osobou jakožto zákazníkem správce, případně potencionálním zákazníkem správce nebo účastníkem marketingové akce správce, případně účastníkem zákaznické soutěže („subjekt“).
 • Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém jim byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:
  • adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné,
  • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, soubory cookies aj.).
    

  Účel a doba zpracování

  • Vaše osobní údaje mohou být správcem zpracovávány pro tyto účely:
   • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv uzavíraných se zákazníky);
   • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
   • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o testovací jízdy, vytváření konfigurace motorových vozidel apod.);
   • Zasílání obchodních sdělení 
  • Tento souhlas uděluje subjekt správci na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Po tuto dobu budou osobní údaje subjektu za tímto účelem uloženy a zpracovávány a správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zasílat sdělení prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu subjektu či na e-mailovou adresu subjektu, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do dne jeho odvolání subjektem.
    

  Příjemci osobních údajů

  • Ve společnosti Fischer Dental s.r.o. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Fischer Dental s.r.o., případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
  • Seznam příjemců osobních údajů Fischer Dental s.r.o. je dostupný na https://www.fischerdental.cz/zpracovatele-i13.
  • Fischer Dental s.r.o. je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
    

  Souhlas

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení dle těchto podmínek uděluje subjekt dobrovolně, jedná se tak o svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, který má subjekt právo kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@fischerdental.cz
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu pro zasílání obchodních a marketingových sdělení je souhlas subjektu udělený dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a dále dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
    

  Zpracování osobních údajů

  • Zpracováním osobních údajů se v daném případě rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití ke stanoveným účelům, výmaz nebo zničení osobních údajů.
  • Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje subjektů pro účely zasílání obchodních sdělení třetím osobám bez výslovného souhlasu subjektu.
  • Správce je povinen chránit osobní údaje subjektů před jejich zneužitím či před neoprávněným přístupem třetích osob přijetím odpovídajících organizačně-technických opatření.
  • Správce uchovává osobní údaje subjektů v elektronické podobě a jsou chráněny zejména přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických informací i osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.
    

  Práva subjektu údajů

  • Subjekt údajů má právo na informace o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává. Tyto informace může subjekt získat na vyžádání na e-mailové adrese: gdpr@fischerdental.cz
  • Subjekt údajů má právo tento svůj souhlas udělený správci kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@fischerdental.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, která vychází ze souhlasu, jenž byl dán před jeho odvoláním.
  • Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává. Toto právo může subjekt uplatnit na e-mailové adrese: gdpr@fischerdental.cz. Na požádání může být subjektu vydáno potvrzení, zda a jakým způsobem jsou osobní údaje subjektu zpracovávány. Subjekt má rovněž právo na upřesnění informací z těchto podmínek souhlasu ve vztahu k jeho osobě.
  • Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti zpracování osobních údajů správcem, za předpokladu, že se domnívá, že k tomuto zpracování dochází protizákonně.
  • Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných osobních údajů zpracovávaných správcem, toto právo může subjekt uplatnit kontaktováním e-mailové adresy: gdpr@fischerdental.cz tak, že upozorní že jsou jeho osobní údaje chybné nebo neúplné. Správce po takovém upozornění bez zbytečného odkladu údaje opraví nebo doplní.
  • Subjekt má právo na to, aby byly jeho osobní údaje beze zbytku zničeny, pokud k tomu správce vyzve na e-mailové adrese: gdpr@fischerdental.cz . Správce pak bez zbytečného odkladu dotčené osobní údaje beze zbytku zničí.
  • Subjekt má právo, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
   • a)   subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost údajů ověřit,
   • b)   správce již osobní údaje subjektu nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
   • c)   je zpracování protiprávní.
  • Subjekt má právo na přenositelnost údajů, tedy získat veškeré osobní údaje, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím původního správce, pokud se osobní údaje zpracovávají automatizovaně.

  Subjekt má i v případě jakýchkoli dotazů možnost kontaktovat správce na e-mailové adrese: gdpr@fischerdental.cz.

  Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.